Financiranje javnih potreba općine Suhopolje

“Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 40. Statuta Općine Suhopolje (“Službeni glasnik”, broj 2/13), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (NN 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (NN 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), načelnik Općine Suhopolje, donio je dana 17. travnja 2015. godine Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Suhopolje.
Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Suhopolje objavljen je u “Službenom glasniku” Općine Suhopolje broj 5a/15 dana 30. travnja 2015. godine.”

Izmjene i dopune Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Suhopolje donio je načelnik Općine Suhopolje dana 28. travnja 2016. godine, a objavljene su u “Službenom glasniku” Općine Suhopolje broj 3/16.”


2016. godina

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području ostalih društvenih djelatnosti za 2016. godinu

Javni natječaj za financiranje javnih potreba općine Suhopolje u području sporta za 2016-godinu

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području kulture za 2016. Godinu

2017. godina

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području ostalih društvenih djelatnosti za 2017. godinu

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području sporta za 2017. godinu

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području kulture za 2017. Godinu

2018. godina

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području ostalih društvenih djelatnosti za 2018. godinu

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području sporta za 2018. godinu

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području kulture za 2018. Godinu

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području sporta za 2018. godinu

2019. godina

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području ostalih društvenih djelatnosti za 2019. godinu

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području sporta za 2019. godinu

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području kulture za 2019. Godinu