Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacijama

Temeljem članka 3. zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13, 25/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje prozlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristupu informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacijama.

Službenik za informiranje

Općina Suhopolje javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim dokumentima ostvaruje se usmenim ili pismenim pristupom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje (Tatjana Ladović) na sljedeće moguće načine:

  • putem telefona na broj: +385 33 772 057
  • elektroničkom poštom službeniku na informiranje: opcina-suhopolje@vt.t-com.hr
  • poštom na adresu: Općina Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje
  • osobno na adresu: Općina Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje, od ponedjeljka do petka od 7:00do 15:00 sati