Ovlasti

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 38/19)

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 2/13)

Statut Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 1/21)