Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) uredio je pravo javnosti na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti.

Radi pravodobnog, potpunog i točnog informiranja javnosti o svom radu na stranicama Općine Suhopolje objavljen je Plan normativnih aktivnosti Općine Suhopolje (popis svih općih akata za koje se planira donošenje tijekom određenog razdoblja) i Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnosti Općine Suhopolje (popis akata pred čije će se donošenje ili izmjene provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnosti).

Savjetovanja sa zainteresiranim javnostima provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Suhopolje, a odnose se na područje djelatnosti pod samoupravnim djelovanjem Općine (uređenje naselja i stanovanja, prostorno planiranje, komunalna djelatnost i druge javne službe, zaštita okoliša, i drugo).

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih propisa i drugih akata uređeni su Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN broj 140/09.) koji se na odgovarajući način primjenjuje na tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Krajnji je cilj olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Uz svaki nacrt općeg akta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljeni su i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići.

Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja u tijeku, možete uputiti putem Obrasca za sudjelovanje u savjetovanju.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu opcina-suhopolje@vt.t-com.hr

Zakonski propisi

1. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

http://digured.srce.hr/arhiva/263/68713/narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_03_37_879.html

2. Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_11_140_3402.html

3. Smjernice za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata

https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/UserFiles/File/Smjernice_PDF.pdf

Planovi savjetovanja Plan savjetovanja s javnošću za 2020. godinu
I. izmjena i dopuna Plana savjetovanja za 2020.

II. izmjena i dopuna Plana savjetovanja za 2020.

III. izmjena i dopuna Plana savjetovanja za 2020.

Plan savjetovanja s javnošću za 2024. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2024. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE SUHOPOLJE ZA 2017. godinu

Savjetovanje s javnošću otvoreno od 15. studenog do 15. prosinca 2016. godine.

III izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje

Savjetovanje s javnošću otvoreno od 07. srpnja do 15. srpnja 2016. godine.

Izmjene i dopune Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Suhopolje

Savjetovanje s javnošću otvoreno od 21. ožujka do 21. travnja 2016. godine.

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje

Plan gospodarenja otpadom

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Suhopolje

Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom za 2020. godinu

Skip to content