Vijećnici

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i druge akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Općine. Bira se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na način određen zakonom.

Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.

Predsjednik Općinskog vijeća Marijan Brlek koji predsjedava sjednicama predstavničkog tijela i zastupa ga, a zamjenik je Dražen Vanjhal.

Općinsko vijeće osniva odbore, komisije i druga radna tijela u kojima se razmatraju pitanja o kojima se odlučuje u Vijeću kao i obavljanje drugih poslova koji im se povjeravaju na temelju Statuta Općine i zakona.

Općinsko vijeće Općine Suhopolje:

Ivica Česnik

Tugomila – Jelena Reder

Ivan Kelečić

Duško Tomšić

Dragan Hećimović

Oliver Novosel

Ivica Vuković

Željko Kumrić

Hrvoje Palčić

Dragutin Keser

Srđan Bosanac

POPIS UDJELA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SUHOPOLJE U VLASNIŠTVU POSLOVNOG SUBJEKTA

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 143/21.) član predstavničkog tijela dužan je pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela ako ima 5% ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.

Na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 143/21.) popis udjela iz stavka 3. istoga članka objavljuje se i redovito ažurira na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područje (regionalne) samouprave.

Člankom 5. stavkom 1. podstavkom 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 143/21.) propisano je da su poslovni subjekti trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe te drugi subjekti poslovnih odnosa kao što su obrti, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i nositelji samostalnih djelatnosti te nositelji i članovi drugih poslovnih subjekata osnovanih na temelju zakona.

 

Redni broj Ime i prezime člana Općinskog vijeća Općine Suhopolje Podaci o poslovnom subjektu (naziv, OIB, adresa, udio u vlasništvu)
1. IVICA VUKOVIĆ OPG VUKOVIĆ IVICA, OIB: 50985574646, PČELIĆ 24, 33410 SUHOPOLJE, 100%
2. OLIVER NOVOSEL OPG NOVOSEL OLIVER, OIB: 29799927308, OREŠAC 82, 33410 SUHOPOLJE, 100%
3. IVICA ČESNIK OPG IVICA ČESNIK, OIB: 31758054497, KRALJA TOMISLAVA 81, 33410 SUHOPOLJE, 100%
4. HRVOJE PALČIĆ GATO AUTOMATIKA d.o.o., OIB: 85954821741, VLAHE BUKOVCA 6, 33000 VIROVITICA (17%)