Odluke koje donosi općinsko vijeće

Općinsko vijeće donosi:

 • Statut Općine,
 • Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
 • Odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 • Proračun, Projekciju proračuna za slijedeće dvije godine i Odluku o izvršavanju proračuna,
 • polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • Odluku o privremenom financiranju,
 • Odluku o dugoročnom zaduživanju općine,
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, odnosno ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna,
 • Odluku o promjeni granice Općine Suhopolje,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje,
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 • daje prethodnu suglasnost, odnosno suglasnost na statute i druge akte ustanova i trgovačkih društava ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju ili ovim Statutom nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 • osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisima, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća,
 • odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,
 • donosi odluku o davanju jamstva pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovama čiji je osnivač za ispunjenje obveza razmjerno udjelu u vlasništvu,
 • odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima ako zakonom, ovim Statutom odnosno odlukom Općinskog vijeća nije drugačije riješeno,
 • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom, drugim propisom i ovim Statutom stavljeni u nadležnost.