Odluke koje donosi općinsko vijeće

Općinsko vijeće donosi:

  • Statut Općine,
  • Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
  • Odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
  • Proračun, Projekciju proračuna za slijedeće dvije godine i Odluku o izvršavanju proračuna,
  • polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
  • Odluku o privremenom financiranju,
  • Odluku o dugoročnom zaduživanju općine,
  • odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, odnosno ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna,
  • Odluku o promjeni granice Općine Suhopolje,
  • uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje,
  • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
  • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
  • daje prethodnu suglasnost, odnosno suglasnost na statute i druge akte ustanova i trgovačkih društava ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju ili ovim Statutom nije drugačije propisano,
  • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
  • raspisuje lokalni referendum,
  • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
  • osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisima, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća,
  • odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
  • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,
  • donosi odluku o davanju jamstva pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovama čiji je osnivač za ispunjenje obveza razmjerno udjelu u vlasništvu,
  • odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima ako zakonom, ovim Statutom odnosno odlukom Općinskog vijeća nije drugačije riješeno,
  • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
  • obavlja i druge poslove koji su zakonom, drugim propisom i ovim Statutom stavljeni u nadležnost.