Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području kulture za 2021. godinu

Na temelju članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 12/21) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Suhopolje za 2021. godinu namijenjenih financiranju javnih potreba u području kulture (KLASA: 230-01/21 -01/12, URBROJ: 2189/05-11/51-21-1, od 14. listopada 2021. godine pročelnik Upravnog odjela za financije, računovodstvo, društvene djelatnosti i EU fondove Općine Suhopolje, dana 15. listopada 2021. godine raspisuje

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području kulture za 2021. godinu

Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (preuzima i ispunjava prijavitelj projekta):

Javni natječaj

Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

Obrazac-Izjave-o-partnerstvu

Obrazac-opisa-programa-ili-projekta

Obrazac proračuna projekta

Obrazac-životopisa

Uputa-za-prijavitelje

Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (popunjava Općina Suhopolje):

Obrazac ugovora o o financiranju programa ili projekta

Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave

Dokumentacija za izvještavanje (popunjava se nakon realizacije projekta):

Obrazac-financijskog-izvještaja-provedbe-programa-ili-projekta

Obrazac-opisnog-izvještaja-provedbe-programa-ili-projekta