Donesen Program rada Savjeta mladih

Dana 14. studenog 2014. godine održana je prva sjednica Savjeta mladih Općine Suhopolje na kojoj je donesen Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Suhopolje. Osim toga, a budući da je Savjet mladih Općine Suhopolje konstituiran 23. listopada 2014. godine, jednoglasno je donesen Program rada Savjeta mladih za 2015. godinu sa financijskim planom, koji će biti dostavljen na odobravanje Općinskom vijeću Općine Suhopolje. Aktivnosti sadržane u Programu rada proizlaze iz djelokruga Savjeta mladih koji je utvrđen Zakonom o savjetima mladih (NN 41/14). Sam program sadrži slijedeće aktivnosti:

  1. SUDJELOVANJE U KREIRANJU I PRAĆENJU PROVEDBE LOKALNOG PROGRAMA DJELOVANJA ZA MLADE

Savjet mladih će na svojim sjednicama raspravljati o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća Općine Suhopolje koji su od interesa za mlade. Osim toga, Savjet mladih će sudjelovati u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, davat će pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi će predlagati i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih.

  1. KONZULTIRANJE O TEMAMA BITNIM ZA MLADE I PROVOĐENJE AKTIVNOSTI VEZANIH UZ MLADE
  1. SURADNJA S TIJELIMA OPĆINE SUHOPOLJE U POLITICI ZA MLADE

Savjet mladih će u suradnji sa predsjednikom Općinskog vijeća Općine Suhopolje i načelnikom Općine Suhopolje inicirati donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Suhopolje, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Suhopolje te način rješavanja navedenih pitanja. Nadalje, Savjet mladih će putem svojih predstavnika sudjelovati u radu Općinskog vijeća Općine Suhopolje prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Suhopolje davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade.

  1. SURADNJA S DRUGIM SAVJETODAVNIM TIJELIMA MLADIH U REPUBLICI HRVATSKOJ I INOZEMSTVU

Suradnja sa savjetodavnim tijelima mladih općina i gradova te županija na području Republike Hrvatske smatra se glavnim načinom edukacije članova Savjeta mladih jer omogućava razmjenu iskustava, ideja i projekata. Suradnja se sastoji od organizacije okruglih stolova, tribina i debata na kojima bi prezentirali program i plan aktivnosti Savjeta mladih radi povratne informacije te studijskih posjeta radi upoznavanja i mogućnosti pokretanja zajedničkih projekata.