Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području sporta za 2024. godinu

ICV

Na temelju članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15, 37/21) i članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Suhopolje (KLASA: 230-01/23-01/4; URBROJ: 2189-05-11/08-23-1) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Suhopolje za 2024. godinu namijenjenih financiranju javnih potreba u području sporta (KLASA: 230-01/24-01/4, URBROJ: 2189-5-11/01-24-1), od 09. siječnja 2024. godine pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje, dana 10. siječnja 2024. godine raspisuje

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području sporta za 2024. godinu

Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (preuzima i ispunjava prijavitelj projekta):

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području sporta za 2024.god

Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

Obrazac-Izjave-o-partnerstvu

Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-sport

Obrazac-proračuna-sporta

Obrazac-životopisa-sporta

Uputa-za-prijavitelje-sporta

 
Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (popunjava Općina Suhopolje):
 
 
 
 
 
Dokumentacija za izvještavanje (popunjava se nakon realizacije projekta):