Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području ostalih društvenih djelatnosti za 2024. godinu

ICV

Na temelju članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15, 37/21.) i članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Suhopolje (KLASA: 230-01/23-01/4, URBROJ: 2189-5-11/08-23-1) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Suhopolje za 2024. godinu namijenjenih financiranju javnih potreba u području ostalih društvenih djelatnosti (KLASA:230-01/24-01/2 , URBROJ 2189-5-11/01-24-1), dana 10. siječnja 2024. godine pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, raspisuje

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području ostalih društvenih djelatnosti  za 2024. godinu

Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (preuzima i ispunjava prijavitelj projekta):

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području ostalih društvenih djelatnosti za 2024.god

Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

Obrazac-Izjave-o-partnerstvu

Obrazac-opisa-programa-ili-projekta

Obrazac-proračuna-programa-ili-projekta

Obrazac-životopisa-voditelja-programa-ili-projeta

Uputa-za-prijavitelje-ostale-društvene-djelatnosti

Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (popunjava Općina Suhopolje):

Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta

Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave

Dokumentacija za izvještavanje (popunjava se nakon realizacije projekta):

Obrazac-revidiranog-proračuna

Obrazac-financijskog-izvještaja-provedbe-programa-ili-projekta

Obrazac-opisnog-izvještaja-provedbe-programa-ili-projekta