Zatvorena savjetovanja

ODLUKA O STIPENDIJAMA OPĆINE SUHOPOLJE

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

ODLUKA O NAKNADAMA PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA, VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SUHOPOLJE I NJEGOVIH RADNIH TIJELA TE PREDSJEDNICIMA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O CIJENI KORIŠTENJA USLUGE DJELČJEG VRTIĆA „SUHOPOLJE“ SUHOPOLJE (PARTICIPACIJA RODITELJA)

Izvješće o provedenom savjetovanja

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE OPĆINE SUHOPOLJE

Izvješće o provedenom savjetovanju

PRAVILA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTARNIM GRADIVOM OPĆINE SUHOPOLJE

Izvješće o provedenom savjetovanju

ODLUKA O NAČINU I KRITERIJIMA OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ „SUHOPOLJE“ SUHOPOLJE

Izvješće o provedenom savjetovanju

ODLUKA O JAVNIM PRIZNANJIMA OPĆINE SUHOPOLJE

Izvješće o provedenom savjetovanju

PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU OPĆINE SUHOPOLJE U 2023. GODINE

Izvješće o provedenom savjetovanju

ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU SAVJETA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA OPĆINE SUHOPOLJE

Izvkešće o provedenom savjetovanju

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA KOJE IMAJU ČLANA U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE SUHOPOLJE I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA ZA 2023. GODINU

Izvješće o provedenom savjetovanju

PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SUHOPOLJE ZA 2023. GODINU

Izvješće o provedenom savjetovanju

GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA NA PODRUČJU OPĆINE SUHOPOLJE ZA 2023. GODINU

Izvješće o provedenom savjetovanju

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Izvješće o provedenom savjetovanju

ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE SUHOPOLJE

Izvješće o provedenom savjetovanju

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE SUHOPOLJE ZA 2023. GODINU

Izvješće o provedenom savjetovanju

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA, VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SUHOPOLJE I NJEGOVIH RADNIH TIJELA TE PREDSJEDNICIMA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KORIŠTENJU PROSTORIJA I INVENTARA MJESNIH DOMOVA NA PODRUČJU OPĆINE SUHOPOLJE

Izvješće o provedenom savjetovanju

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZGRADNJI PODUZETNIČKIH ZONA

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE SUHOPOLJE

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

ODLUKA O KRITERIJIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA STIPENDIJU VPŽ

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE SUHOPOLJE

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA (B) ZA OBRAČUN VISINE KOMUNALNE NAKNADE

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE OPĆINE SUHOPOLJE

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje

Izvješće o prethodnom savjetovanju

ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE SUHOPOLJE

Izvješće o prethodnom savjetovanju

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Suhopolje

Izvješće o prethodnom savjetovanju

Odluka o stipendijama Općine Suhopolje

Izvješće o prethodnom savjetovanju

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području općine Suhopolje

Izvješće o prethodnom savjetovanju

Odluka o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Općine Suhopolje

Izvješće o prethodnom savjetovanju

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora

Izvješće o prethodnom savjetovanju

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Izvješće o prethodnom savjetovanju

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar u Suhopolju

Izvješće o prethodnom savjetovanju

KODEKS PONAŠANJA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SUHOPOLJE

Izvješće o prethodnom savjetovanju

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Suhopolje

Izvješće o prethodnom savjetovanju

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu za Općinu Suhopolje

Izvješće o provedenom savjetovanju

PRAVILNIK O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA OPĆINE SUHOPOLJE

Izvješće o provedneom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Odluka o usvajanju izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Suhopolje za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju za provedbu plana upravljanja imovinom

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Suhopolje

Izvješće o provedenom savjetovanju za odluku o vrtiću

Odluka o davanju prethodne suglasnosti za uključivanje u sustav Urbanog područja Virovitica

Izvješće o provedenom savjetovanju za davanje prethodne suglasnosti

Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Suhopolje

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficjentima za obračun plaća službenika i namještenika u JUO Općine Suhopolje

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o oslobađanju obveze plaćanja komunalne naknade

Izvješće o provedenom savjetovanju

STATUT OPĆINE SUHOPOLJE

Izvješće o provedenom savjetovanju – Statut Općine Suhopolje

POSLOVNIK OPĆINE SUHOPOLJE

Izvješće o provedenom savjetovanju – Poslovnik Općinskog vijeća

ODLUKA O OSLOBAĐANJU OD OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE I KORIŠTENJU SREDSTAVA KOMUNALNE NAKNADE ZBOG NASTUPA POSEBNIH OKOLNOSTI

Izvješće o provedenom savjetovanju

ODLUKA O NAKNADAMA PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA, VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SUHOPOLJE I NJEGOVIH RADNIH TIJELA TE PREDSJEDNICIMA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Izvješće o provedenom savjetovanju – Odluka o naknadama

ODLUKA O OSLOBAĐANJU OD OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE I KORIŠTENJU SREDSTAVA KOMUNALNE NAKNADE ZBOG NASTUPA POSEBNIH OKOLNOSTI

Izvješće o provedenom savjetovanju – Odluka o oslobađanju

ODLUKA O ODREĐIVANJU POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE SUHOPOLJE

Izvješće o provedenom savjetovanju

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA KOJI IMAJU ČLANA U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE SUHOPOLJE I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA ZA 2020. GODINU

Izvješće o provedenom savjetovanju

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ

Izvješće o provedenom savjetovanju

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA SPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU OPĆINE SUHOPOLJE

Izvješće o provedenom savjetovanju

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE SUHOPOLJE

Izvješće o provedenom savjetovanju

STARTEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE SUHOPOLJE

Izvješće o provedenom savjetovanju

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE SUHOPOLJE ZA 2020. GODINU

Izvješće o provedenom savjetovanju

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSTUPKU IZBORA ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Izvješće o provedenom savjetovanju

POSLOVNIČKA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SUHOPOLJE

Izvješće o provedenom savjetovanju

ODLUKA O MJERILIMA ZA FINANCIRANJE DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRZAOVANJA NA PODRUČJU OPĆINE SUHOPOLJE

Izvješće o provedenom savjetovanju

STATUTARNA ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE SUHOPOLJE

Izvješće o provedenom savjetovanju

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU I KRITERIJIMA OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ SUHOPOLJE

Izvješće o provedenom savjetovanju

GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA NA PODRUČJU OPĆINE SUHOPOLJE ZA 2020. GODINU

Izvješće o provedenom savjetovanju

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNLANIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE SUHOPOLJE

Izvješće o provedenom savjetovanju

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

Izvješće o provedenom savjetovanju

ODLUKA O PREKOPIMA JAVNE POVRŠINE

Izvješće o provedenom savjetovanju

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE SUHOPOLJE

Izvješće o provedenom savjetovanju

ODLUKA O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I SLUŽBENOJ ODORI KOMUNALNOG REDARA

Izvješće o provedenom savjetovanju

ODLUKA O RADNOM VREMENU, PROSTORU I VANJSKOM IZGLEDU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE SUHOPOLJE

Izvješće o provedenom savjetovanju

ODLUKA O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU ODNOSNO PO SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU NA PODRUČJU OPĆINE SUHOPOLJE

Izvješće – Odluka o visini poreza

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Izvješće – Odluka o kom. doprinosu

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANKA KOJE IMAJU ČLANA U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE SUHOPOLJE U 2019. GODINI

Izvješće – Odluka o raspoređivanju sredstava u 2019. godini

PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SUHOPOLJE ZA 2019. GODINU

Izvješće – Program rada Općinskog vijeća Općine Suhopolje za 2019. godinu

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU

Izvješće – Program održavanja 2019.

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU

Izvješće – Program građenja 2019.

PRORAČUN OPĆINE SUHOPOLJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Izvješće – Proračun za 2019. godinu

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI

Izvješće – Odluka o komunalnoj naknadi