Savjet mladih općine Suhopolje

Temeljem Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 4/14) i Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 12. sjednici održanoj dana 25. rujna 2014. godine donijelo je Zaključak o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Suhopolje. Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine Suhopolje održana je dana 18. listopada 2017. godine. Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici izabrani su na razdoblje od tri (3) godine.

Članovi Savjeta mladih su:

1. Ivona Bišćan, predsjednica
2. Armin Kožar, zamjenik predsjednice
3. Marina Tolo, članica
4. Marija Hodak, član
5. Tomislav Bišćan, članica
6. Maja Orozović, član
7. Anja Fosić, član

Zamjenici članova Savjeta mladih su:

1. Nataša Đurđević
2. Martina Šaka
3. Ivana Topić Doležal
4. Tajana Horvat
5. Vedran Kovač
6. Marina Borovec
7. Marija Smolčić

U okviru svog djelokruga Savjet mladih:

– raspravlja na sjednicama Savjet mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća Općine Suhopolje koji su od interesa za mlade

– u suradnji sa predsjednikom Općinskog vijeća Općine Suhopolje inicira u Općinskom vijeću Općine Suhopolje donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine Suhopolje, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine Suhopolje te način rješavanja navedenih pitanja

– putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća Općine Suhopolje prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine Suhopolje davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade

– sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih

– potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja

– predlaže i daje na odobravanje Općinskom vijeću Općine Suhopolje Program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih

– po potrebi poziva predstavnike tijela Općine Suhopolje na sjednice Savjeta mladih

– potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade

– obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade

Pozivi na sjednice…