Poslovnik o radu Općinskog vijeća

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Suhopolje donijelo je Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 32. sjednici održanoj dana 22. veljače 2021. godine, a stupio je na snagu osmi dan od dana objave u “Službenom glasniku” Općine Suhopolje. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Suhopolje objavljen je u “Službenom glasniku” Općine Suhopolje broj 1 iz 2021. godine, dana 23. veljače 2021. godine.