Poslovnik o radu Općinskog vijeća

“Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Suhopolje donijelo je Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 43. sjednici održanoj dana 18. veljače 2013. godine, a stupio je na snagu osmi dan od dana objave u “Službenom glasniku” Općine Suhopolje. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Suhopolje objavljen je u “Službenom glasniku” Općine Suhopolje broj 2 iz 2013. godine, dana 19. veljače 2013. godine.”