Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području sporta za 2023. godinu

Na temelju članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15., 37/21.), članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Suhopolje (KLASA: 230-01/23-01/4, URBROJ: 2189-5-11/08-23-1) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Suhopolje za 2023. godinu namijenjenih financiranju javnih potreba u području sporta (KLASA:230-01/23-01/16 , URBROJ 2189/05-11/08-23-3), dana 30. ožujka 2023. godine pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, raspisuje

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području sporta  za 2023. godinu

Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (preuzima i ispunjava prijavitelj projekta):

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području sporta za 2023. godinu

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac Izjave o partnerstvu

Obrazac opisa programa ili projekta sport

Obrazac proračuna

Obrazac životopisa

Uputa za prijavitelje

Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (popunjava Općina Suhopolje):

Obrazac ugovora o o financiranju programa ili projekta

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Dokumentacija za izvještavanje (popunjava se nakon odobrenja financijskih sredstava i/ili realizacije projekta):

Obrazac revidiranog proračuna

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta