NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa – ODGOJITELJ/ICA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 44. stavka 3. točke 7. Statuta Dječjeg vrtića „Suhopolje, članka 7. stavka 1. točke 1.3. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Suhopolje“ KLASA: 600-01-98-01-61; URBROJ: 2189/60-98-61 od 22. prosinca 1998., a sukladno Odluci Upravnog vijeće Dječjeg vrtića „Suhopolje“ Suhopolje o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom – odgojitelj/ica KLASA: 112-01/21-02/1; URBROJ: 2189/60-02/01-21-2 od 20. kolovoza 2021. godine, raspisuje

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa

Radno mjesto: ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

UVJETI:

Za prijam u radni odnos odgojitelja kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97).

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima (odgojitelj predškolske djece-nastavnik predškolskog odgoja), odnosno završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja,
 • položen stručni ispit

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:

 1. punoljetnost
 2. hrvatsko državljanstvo
 3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

 1. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19).

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslik važeće osobne iskaznice, domovnice ili putovnice
 3. dokaz o stručnoj spremi: diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu
 4. dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97, 04/98)
 5. dokaz o radnom stažu – elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u  matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja
 6. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), ne stariji od šest mjeseci od dana objave natječaja:
 1. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19),
 2. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) ili vlastoručno potpisana privola kandidata da istu potvrdu zatraži Dječji vrtić „Suhopolje“ Suhopolje
 3. c) potvrda centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu/kinji nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. stavka 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) ili vlastoručna privola kandidata da istu potvrdu zatraži Dječji vrtić “Suhopolje“ Suhopolje
 • vlastoručno potpisanu privolu kandidata za prikupljanje osobnih podataka (obrazac privole je objavljen na službenoj internetskoj stranici Općine Suhopolje suhopolje.hr, privolu nije potrebno ovjeravati)

Tražena dokumentacija prilaže se u neovjerenim preslikama, uz obavezu izabranog  kandidata da nakon izbora, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavi izvornike ili ovjerene preslike.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidat/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan/na je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) dužan/na je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Suhopolje, odnosno Općine Suhopolje (www.suhopolje.hr).

Prijave na natječaj s navedenom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – odgojitelj/ica“ na adresu:

Dječji vrtić „Suhopolje“

Kralja Tomislava 28

33410 Suhopolje

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić „Suhopolje“ Suhopolje kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj

Obrazac – Privola