JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića “Suhopolje” Suhopolje

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 52. Statuta Dječjeg vrtića „Suhopolje“, Suhopolje te Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Suhopolje“ Suhopolje KLASA: 112-03/21-01/2, URBROJ: 2189/60-01/01-21-1 donesene dana 25. ožujka 2021. godine na 13. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Suhopolje“ Suhopolje, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Suhopolje“ Suhopolje raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića “Suhopolje” Suhopolje

Natječaj ravnatelj

Obrazac – Privola