Javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 2019.

Sukladno Uredbi o Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (NN 45/97, 63/97, 65/99, 132/02, 08/04, 27/08, 105/09 i  79/12)  te točki 4. Odluke o davanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 12. svibnja 2011. godine Agencija je ovlaštena sklapati ugovore o najmu za stambene objekte koje je u svoje ime, a za račun Republike Hrvatske kupila prije stupanja na snagu Zakona o upravljanju državnom imovinom, koje su u posjedu Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i nisu predane središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Pravilnikom o kupnji i gospodarenju nekretninama od 04. studenoga 1999. godine reguliran je postupak sklapanja ugovora o najmu, a visina mjesečno ugovorene najamnine propisana je Odlukom Upravnog vijeća od 04. studenoga 1999. godine. Stupanjem na snagu Uredbe o uvjetima i mjerilima za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi (NN 10/1) Agencija je prestala sklapati Ugovore o najmu na PPDS-u i svi predmeti su predani na raspolaganje Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a sadašnjem Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

PRODAJA NEKRETNINA

Sukladno Pravilniku o prodaji nekretnina od 06. svibnja 2003. godine i Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o prodaji nekretnina od 22. ožujka 2005. godine APN prodaje nekretnine i to:

  • nekretnine u najmu prodaju se najmoprimcima putem prava prvokupa po povlaštenim uvjetima;
  • nekretnine koje nisu bile predmet stambenog zbrinjavanja, a ostale su u nadležnosti Agencije prodaju se putem javnog nadmetanja za prodaju nekretnina.

Do 31. listopada 2017. godine objavljeno je dvanaest javnih nadmetanja te je do sada prodano ukupno 129 nekretnina.

Javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 2019.