JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA OPĆINE SUHOPOLJE U PODRUČJU OSTALIH DRUŠTVENIH DJELATNOSTI ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) i članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 5a/15 i 3/16) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Suhopolje za 2019. godinu namijenjenih financiranju javnih potreba u području sporta KLASA:230-01/19-01/3 , URBROJ 2189/05-02/14-19-2, od 06. veljače 2019. godine pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, dana 06. veljače 2019. godine raspisuje

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području ostalih društvenih djelatnosti za 2019. godinu

Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (preuzima i ispunjava prijavitelj projekta):

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području ostalih društvenih djelatnosti za 2019. godinu

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac Izjave o partnerstvu

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac proračuna programa ili projekta

Obrazac životopisa voditelja programa ili projeta

Upute za prijavitelje ostale druš djelatnosti

Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (popunjava Općina Suhopolje):

Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Dokumentacija za izvještavanje (popunjava se nakon realizacije projekta):

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta