Prethodno savjetovanje za izgradnju reciklažnog dvorišta u Općini Suhopolje

Općina Suhopolje priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Suhopolje“, evidencijski broj 36/2018.

Predmet nabave je financiran kroz bespovratna sredstva odobrena u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. – 2020., Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava br. KK.06.3.1.03.0086.

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016) prije pokretanja postupka javne nabave, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Stoga, Općina Suhopolje stavlja Nacrt Dokumentacije o nabavi i Troškovnik za predmetni postupak javne nabave na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na Elektronički oglasnik javne nabave RH (EOJN) www.eojn.nn.hr

Prethodno savjetovanje traje od 02 . listopada do 09. listopada 2018. godine, a tijekom njegovog trajanja zainteresirani gospodarski subjekt dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.

Nakon provedenog savjetovanja, Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na EOJN-u.

Poziv na prethodno savjetovanje

Nacrt DoN- Izgradnja reciklažnog dvorišta

TROŠKOVNIK SUHOPOLJE RD