NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2018./2019.

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima (“Službeni glasnik” broj 09/15 i 07/16), Jedinstveni upravni odjel Općine Suhopolje – Odsjek za društvene djelatnosti i imovinsko – pravne poslove raspisuje

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2018./2019.

Općina Suhopolje u akademskoj godini 2018./2019. dodjeljuje stipendije studentima.
Visinu studentskih stipendija odredio je načelnik, i iznosi 600 kn/mjesečno.

Broj stipendija koje se dodijeliti za određenu akademsku godinu načelnik je utvrdio stavljanjem u odnos raspoloživa sredstva iz Proračuna Općine Suhopolje i visinu utvrđenih stipendija, i iznosi 30 stipendija.

II Stipendije se dodjeljuju i isplaćuju za period 01. listopad 2018. do 31. srpnja 2019. godine za studente (za jednu akademsku godinu).

III Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti:

koji su državljani Republike Hrvatske
koji imaju status redovitog studenta izvan područja Virovitičko – podravske županije
koji imaju prebivalište na području Općine Suhopolje
koji nemaju odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koji ima obilježje stipendije
kojima su roditelji/staratelji odnosno nosioci kućanstva podmirili sva potraživanja prema Općini Suhopolje ili ukoliko su se na isto obvezali potpisivanjem zapisnika o izvansudskoj nagodbi.

Osnovni kriterij za dodjelu stipendija:

– socijalni status tražitelja stipendije
– opći uspjeh iz svih predmeta u prethodnoj godini školovanja.

Studenti koji se prijavljuju na natječaj dužni su uz zahtjev priložiti:

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnica ili osobne iskaznice)
– uvjerenje o prebivalištu
– potvrdu o redovnom upisu na studij
– fotokopiju svjedodžbi, ukoliko upisuje I. godinu studija
– prijepis ocjena za studente, za II. i više godine studija
– potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za proteklu kalendarsku godinu za sve članove zajedničkog kućanstva,
– potvrdu visokog učilišta o redovitom školovanju člana obitelji izvan mjesta prebivališta, ukoliko se netko od članova obitelji redovito školuje izvan mjesta prebivališta,
– potvrdu Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/staratelja, ukoliko je netko od članova obitelji nezaposlen
– izjavu o broju članova kućanstva u obitelji,
– presliku presude nadležnog suda o razvodu roditelja i izjavu roditelja da ne žive u izvanbračnoj zajednici, a za umrlog roditelja izvod iz matične knjige umrlih ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj,
– presliku izvoda iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja,
– potvrdu da je roditelj kandidata poginuli hrvatski branitelj ili stopostotni invalid Domovinskog rata, ukoliko je roditelj kandidata poginuli hrvatski branitelj ili stopostotni invalid Domovinskog rata
– potvrdu da je roditelj kandidata hrvatski branitelj ili invalid Domovinskog rata, ukoliko je roditelj kandidata hrvatski branitelj ili invalid Domovinskog rata
– pisanu izjavu punoljetnog kandidata odnosno roditelja/staratelja malodobnog studenta da nema odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koji ima obilježja stipendije,
– potvrdu o podmirenim svim potraživanjima prema Općini Suhopolje ili potvrdu o potpisanoj izvansudskoj nagodbi

Zahtjevi koji nisu potpuni kao što je određeno u natječaju ili ako ne stignu u
propisanom roku, neće se razmatrati.

Natječaj traje 15 dana od dana objave na Oglasnoj ploči Općine Suhopolje, službenoj
stranici Općine Suhopolje: www.suhopolje.hr te putem medija.

Bodovanje kandidata vrši se na temelju Pravilnika o dodjeli stipendija studentima (“Službeni glasnik” Općine Suhopolje broj 09/15 i 07/16).

Sa studentom kojem bude dodijeljena stipendija, sklapa se ugovor u kojem se
detaljnije uređuju prava i obveze davatelja i primatelja stipendije.

Zainteresirani studenti mogu podnijeti prijave na natječaj (sa priloženom
dokumentacijom) do 02. studenog 2018. godine osobno ili poštom na adresu:

OPĆINA SUHOPOLJE
Teg sv. Terezije 10
33410 Suhopolje

Sa naznakom „natječaj za dodjelu stipendija“

Ovaj će se natječaj objaviti na Oglasnoj ploči Općine Suhopolje, službenoj web stranici Općine Suhopolje: www.suhopolje.hr i putem medija.

Kandidatima koji ostvare pravo na stipendiju biti će dostavljen poziv na sklapanje
ugovora.