N A T J E Č A J za prijam u radni odnos

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 23. stavka 1. točka 6. Statuta Dječjeg vrtića „Suhopolje“ (“Službeni glasnik” broj 9/13, 6/15 i 9/15), članka 7. stavka 1. točka 1.3. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Suhopolje“ (KLASA: 600-01-98-01-61; URBROJ: 2189/60-98-61 od 22. prosinca 1998.) a sukladno Odluci Upravnog vijeće Dječjeg vrtića „Suhopolje“ o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnos (KLASA: 112-03/18-01/5; URBROJ: 2189/60-02/01-18-2) od 12. rujna 2018. godine, raspisuje

N A T J E Č A J za prijam u radni odnos

Radno mjesto: ODGOJITELJ – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka odgojiteljice s teškoća u trudnoći i očekivanog rodiljnog i roditeljskog dopusta.

UVJETI: Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti preslike slijedećih dokumenata:

1. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, domovnice ili putovnice)
2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja – VŠS (preslika diplome, potvrde ili uvjerenja)
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
4. ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
5. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
6. vlastoručno potpisanu privolu kandidata za prikupljanje osobnih podataka (obrazac privole je objavljen u privitku natječaja na službenoj internetskoj stranici Općine Suhopolje, privolu nije potrebno ovjeravati)
7. Životopis

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Suhopolje, odnosno Općine Suhopolje (www.suhopolje.hr).

Prijave na natječaj s navedenom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za prijem u radni odnos“ na adresu:

Dječji vrtić „Suhopolje“
Kralja Tomislava 28
33410 Suhopolje.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

KLASA: 112-03/18-01/5
URBROJ: 2189/60-02/01-18-3
Suhopolje, 17. rujan 2018. godine

UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA SUHOPOLJE

Predsjednica

Ksenija Ćurić, dipl.oec.

Obrazac – Privola