JAVNA RASPRAVA o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar u Suhopolju

Na temelju članka 94., 95., 96., 97., 98., 99. i 100. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17), Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) i Zaključka o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar u Suhopolju (KLASA: 350-02/18-01/8; URBROJ: 2189/05-02/14-18-42), načelnik Općine Suhopolje, objavljuje

JAVNU RASPRAVU o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar u Suhopolju

I.

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Općine Suhopolje i upućuje na javni uvid.

II.

Javni uvid u prijedlog I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar u Suhopolju počinje dana 26. rujna 2018. godine, a završava zaključno sa danom 03. listopada 2018. godine. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar u Suhopolju biti će izložen svaki radni dan u prostorijama vijećnice Općinskog vijeća Općine Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje, u vremenu od 08,00 do 14,00 sati.

III.

Javno izlaganje o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar u Suhopolju održat će se 28. rujna 2018. godine u 10,00 sati u prostoriji vijećnice Općinskog vijeća Općine Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje.

IV.

Primjedbe i prijedlozi na prijedlog I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar u Suhopolju mogu se davati do zaključenja javne rasprave dana 03. listopada 2018. godine.

V.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu sa člankom 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17) je slijedeći:
Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:

1. imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar u Suhopolju
2. postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
3. daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
4. upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

Sudionici u javnoj raspravi upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe:
– elektroničkom poštom putem obrasca objavljenog na internetskoj stranici Općine Suhopolje www.suhopolje.hr, dostavljenog na e-mail: opcina-suhopolje@vt.t-com.hr do 03. listopada 2018. godine,
– pisanim putem poštom naslovljeno na Općinu Suhopolje na adresu: Općina Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje, s naznakom: „Javna rasprava o prijedlogu I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar u Suhopolju“, do 03. listopada 2018. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave
– upisom u Knjigu primjedbi za cijelo vrijeme trajanja javnog uvida u vijećnici Općinskog vijeća Općine Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje do 03. listopada 2018. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

VI.

Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar u Suhopolju u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na I. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Centar u Suhopolju.

U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar u Suhopolju.

Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar u Suhopolju izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisima i/ili dokumentom koji je od utjecaja na I. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Centar u Suhopolju.

VII.

Detaljna pojašnjenja u svezi I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar u Suhopolju mogu se dobiti u Općini Suhopolje, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za društvene djelatnosti i imovinsko – pravne poslove.

Detaljna_namjena – DPUCENTAR_izmjena

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu

Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna DPU Centar Suhopolju

Obrazac sudjelovanja u javnoj raspravi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. ID DPU Centar u Suhopolju

I. ID DPU CENTAR U SUHOPOLJU – nacrt prijedloga i prijedlog