JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA OPĆINE SUHOPOLJE U PODRUČJU SPORTA ZA 2018. GODINU

Na temelju članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) i članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 5a/15 i 3/16) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Suhopolje za 2018. godinu namijenjenih financiranju javnih potreba u području sporta KLASA: , URBROJ, od 03. kolovoza 2018. godine pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, dana 06. kolovoza 2018. godine raspisuje

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području sporta za 2018. godinu

Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (preuzima i ispunjava prijavitelj projekta):

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području sporta za 2018. godinu

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac proračuna programa ili projekta

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac Izjave o partnerstvu

Obrazac životopisa voditelja programa ili projeta

Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (popunjava Općina Suhopolje):

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta

Dokumentacija za izvještavanje (popunjava se nakon realizacije projekta):

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta