11. sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje

U petak, 27. srpnja 2018. godine s početkom u 20,00 sati održat će se 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje. Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća Općine Suhopolje sa slijedećim dnevnim redom

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje skraćenih zapisnika sa 9. i 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje
2. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu
3. Razmatranje i usvajanje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Suhopolje za 2018. godinu te kako slijedi:
a) II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2018. godinu
b) III. Izmjene i dopune Plana investicija za 2018. godinu
c) II. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
d) II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
4. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta Općine Suhopolje
5. Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Suhopolje
6. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Suhopolje u 2018. godini.