POZIV: Priznavanje prava na naknadu troška ogrjeva u 2018. godini

Sukladno članku 43. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) samcu ili kućanstvu zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave.

Uvažavajući prethodno navedeno, pozivaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade da u razdoblju od 27. lipnja do 4. srpnja 2018. godine, u vremenu od 07,00 do 15,00 sati, podnesu osobno u Općini Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje, zahtjev za priznavanje prava na naknadu troškova ogrjeva, sastavni dio kojeg je i izjava o grijanju isključivo na drva. Uz prethodno navedeni zahtjev, kojeg je potrebno ispuniti, obvezno je prilaganje rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Korisnici koji ne podnesu zahtjev za priznavanje prava na naknadu troška ogrjeva, kao i presliku rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb neće ostvariti pravo na troškove ogrjeva u 2018. godini.

Za sve dodatne informacije obratite se Odsjeku za društvene djelatnosti i imovinsko – pravne poslove Općine Suhopolje, na tel.: 033/772-057 ili 033/772-054. (www.suhopolje.hr, itd)