Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Suhopolje

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj: 125/11 i 64/15), te članka 24. i 25. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj: 7/14), te sukladno članku 40. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) dana 13.veljače 2018. godine načelnik Općine Suhopolje raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Suhopolje

1. PREDMET NATJEČAJA: Poslovni prostor nalazi se u naselju Suhopolje u ulici Trg sv.Terezije 10, u sklopu Hrvatskog Doma, ukupne korisne površine 67m2.

2. NAMJENA PROSTORA: za obavljanje deficitarnih obrta i proizvodne djelatnosti

3. POČETNA MJESEČNA ZAKUPNINA: 134,00 kune

4. ROK ZAKUPA: 1 (jedna) godina, uz mogućnost produženja sukladno članku 21. stavak 3. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Suhopolje, pod uvjetom da zakupac uredno pruža usluge, odnosno podmiruje obveze prema Općini Suhopolje i prihvaća visinu zakupnine koju odredi zakupodavac.

5. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju sve fizičke osobe, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj,( osim onih koji po bilo kojem osnovu imaju duga prema Općini Suhopolje) pod uvjetom da uplate jamčevinu u iznosu 10% od početne mjesečne zakupnine odnosno 13,40 kuna. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Suhopolje, IBAN:HR9024120091842400009, model HR68 s pozivom na broj: 7706-OIB ponuditelja, svrha doznake: Jamčevina za zakup poslovnog prostora. Položena jamčevina ponuditelja čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu, a ostalim ponuditeljima se vraća po okončanju postupka javnog natječaja.

6. Javni natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda koje trebaju sadržavati:
– popunjeni ponudbeni list,
– original ili presliku dokaza o uplati propisane jamčevine,
– presliku osobne iskaznice ukoliko je natjecatelj fizička osoba,
– presliku izvatka iz sudskog registra za pravne osobe,
– potvrdu Općine Suhopolje da nema dospjelih nepodmirenih obveza prema općinskom proračunu,
– potvrdu porezne uprave da nema dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu,
– dokaz o uspješnosti poslovanja(BON 1 i BON 2)
Osobe koje prema zakonu o pravima Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude trebaju dostaviti dokaz o tom statusu.

7. Ponuda se predaje u zatvorenoj omotnici sa naznakom „Ponuda za natječaj-zakup poslovnog prostora – NE OTVARAJ“. Ponuda se može predati osobno u prostorijama Općine Suhopolje ili poštom na adresu Općina Suhopolje,Trg sv.Terezije 10, 33410 Suhopolje.

8. Javno otvaranje ponuda je 22. veljače 2018. godine u 12:00 sati u prostorijama Općine Suhopolje, a što je ujedno i krajnji rok za dostavu ponuda.

9. Najpovoljnija ponuda smatra se ona ponuda koja uz ispunjene svih uvjeta iz ovog natječaja sadrži najviši iznos ponuđene zakupnine.

10. Nepotpune, nepravodobne i zakašnjele ponude neće se razmatrati.

11. Načelnik Općine Suhopolje zadržava pravo da nakon provedenog natječajnog postupka ne odabere najpovoljnijeg ponuditelja i poništi natječaj bez obveze da natjecateljima obrazlaže razloge poništenja natječaja.

12. Nakon okončanja natječajnog postupka svim ponuditeljima dostaviti će se Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

13. Ako ponuditelje čija je ponuda izbrana kao najpovoljnija odustane od ponude ili ne zaključi ugovor o zakupu u roku od 15 dana od zaprimanja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine.

14. Pravo prigovora načelniku Općine Suhopolje imaju svi ponuditelji u roku 8(osam) dana od dana primitka Zapisnika o otvaranju ponuda.

15. Poslovni prostor se daje u stanju u kojem je viđen, a eventaulne rekonstrukcije ili adaptacije prostora vršiti će se sukladno odredbama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Suhopolje.

16. Ugovor o zakupu sklopiti će se kao ovršna isprava na trošak zakupnika u svrhu osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine koju je dužan plaćati 10-og dana u mjesecu za tekući mjesec.

17. Režije troškova za poslovni prostor – čišćenje, utroška struje, vode, komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda i slično plaća zakupnik.

18. Poslovni prostor biti će predan zakupniku nakon potpisivanja Ugovora o zakupu poslovnih prostorija i uplate prve zakupnine, sukladno odredbama ugovora.

19. Poslovni prostor može se pregledati u vrijeme od 8,00 do 12,00 sati od dana objave javnog natječaja do zadnjeg dana roka za dostavu ponuda.

20. Dodatne informacije u vezi javnog natječaja mogu se dobiti u Općini Suhopolje na telefon: 033/772-054.

KLASA: 372-03/18-01/2
URBROJ: 2189/05-02/14-18-4
Suhopolje, 13.02.2018.