Odluka o sufinanciranju kastracije pasa i mačaka

Općina Suhopolje u 2018. godini sufinancirati će kastraciju pasa i mačaka u vlasništvu građana koji imaju prebivalište na području Općine Suhopolje. U Proračunu Općine Suhopolje za namjenu navedenu u članku 1. ove Odluke Općina Suhopolje osigurat će se sredstva u visini 10.000,00 kn.

Općina Suhopolje sufinancirat će kastraciju pasa i mačaka u 2018. godini do visine osiguranih sredstava i to u sljedećim iznosima:

kastracija pasa (ž) – 200,00 kuna
kastracija pasa (rn) – 100,00 kuna
kastracija mačaka (ž) – 100,00 kuna
kastracija mačaka (m) – 50,00 kuna

Odluka o sufinanciranju kastracije pasa i mačaka

IZJAVA ZA KASTRACIJU