Javni poziv za predlaganje kandidata za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Suhopolje

Na temelju članka 5. stavka 2. Odluke o osnivanju općinskog savjeta mladih Općine Suhopolje (“Službeni glasnik” broj 4/14) i članka 30. Statuta Općine Suhopolje (“Službeni glasnik” broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Suhopolje objavljuje

J A V N I P O Z I V za predlaganje kandidata za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Suhopolje

Savjet mladih Općine Suhopolje (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) je savjetodavno tijelo Općine Suhopolje koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području Općine Suhopolje.

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova općinskog savjeta mladih Općine Suhopolje

Prijava kandidature za članove općinskog savjeta mladih Općine Suhopolje

Izjava kandidata o prihvaćanju kandidature za člana općinskog savjeta mladih Općine Suhopolje

Izjava za zamjenika, odnsono zamjenicu člana, odnsono članice

Popis mladih koji podržavaju kandidaturu