Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Suhopolje u k.o. Pčelić, Levinovac, Cabuna

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.137/15), članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 152/14) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Suhopolje, načelnik Općine Suhopolje raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J

Za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Suhopolje u k.o. Pčelić, Levinovac, Cabuna

Tekst natječaja

Ponuda