Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ RH broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 6. Odluke o nerazvrstanim cestama(„Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj: 7/13) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave KLASA: 932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od dana, 24. listopada 2012. godine), Jedinstveni upravni odjel Općine Suhopolje objavljuje

JAVNI POZIV

kojim Općina Suhopolje obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata.
Oznaka ceste je ulica:

Kralja Zvonimira na k.č.br. 1976 i 1977 k.o. Suhopolje

Službene osobe Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje u periodu od 19.12.2016. do 21.12.2016. godine obilježili su granice zemljišta na kojem je izgrađena cesta, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Roberta Kiša, predstavnika tvrtke «Geosistem» d.o.o. iz Virovitice, Masarykova 14/1, koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem su izvedene predmetne nerazvrstane ceste mogu obaviti uvid u Geodetske elaborate izvedenog stanja i zatražiti dodatna pojašnjenja dana 7. veljače 2017. godine, u prostorijama Općine Suhopolje, Trg Sv. Terezije 10, Suhopolje, od 10,00 sati do 12,00 sati.