Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića “Suhopolje” Suhopolje

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 30. Statuta Dječjeg vrtića „Suhopolje“, Suhopolje („Službeni glasnik“ 9/13, 6/15 i 9/15) te Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Suhopolje“ Suhopolje od 31. kolovoza 2016. godine raspisuje se

N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića “Suhopolje” Suhopolje

Za ravnatelja može biti imenovana osoba:

 koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i
 ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na četiri (4) godine.

Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge u izvorniku odnosno ovjerenoj preslici kako slijedi:

 dokaz o stručnoj spremi: diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu
 dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97, 04/98)
 dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak odnosno uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana)
 domovnicu (izvornik ili ovjerena preslika)
 životopis s opisom dosadašnjeg rada – vlastoručno potpisan.

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Prijavu na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “NATJEČAJ ZA RAVNATELJA – NE OTVARATI” u roku od osam (8) dana od dana objave u javnim glasilu na adresu:

DJEČJI VRTIĆ “SUHOPOLJE” SUHOPOLJE
Kralja Tomislava 28
33410 Suhopolje

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom će se smatrati pravovremeno prispjele prijave kandidata koji ispunjava uvjete natječaja te koja sadržava sve tražene podatke i priloge. O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

KLASA: 112-01/16-01/1
URBROJ: 2189/60-02/01-16-2
Suhopolje, 12. rujan 2016. godine

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA SUHOPOLJE

Predsjednica
Ksenija Ćurić