NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2016./2017.

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima (“Službeni glasnik” broj 09/15 i 07/16), Jedinstveni upravni odjel Općine Suhopolje – Odsjek za društvene djelatnosti i imovinsko – pravne poslove raspisuje

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2016./2017.

I Općina Suhopolje u akademskoj godini 2016./2017. dodjeljuje stipendije studentima.

Visinu studentskih stipendija odredio je načelnik, i iznosi 500 kn/mjesečno.

Broj stipendija koje se dodijeliti za određenu akademsku godinu načelnik je utvrdio stavljanjem u odnos raspoloživa sredstva iz Proračuna Općine Suhopolje i visinu utvrđenih stipendija, i iznosi 30 stipendija.

II Stipendije se dodjeljuju i isplaćuju za period 01. listopad 2016. do 31. srpnja 2017. godine za studente (za jednu akademsku godinu).

III Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti:

koji su državljani Republike Hrvatske
koji imaju status redovitog studenta izvan područja Virovitičko – podravske županije
koji imaju prebivalište na području Općine Suhopolje
koji nemaju odobren kredit, stupendiju ili drugi oblik novčanog primanja koji ima obilježje stipendije
kojima su roditelji/staratelji odnosno nosioci kućanstva podmirili sva potraživanja prema Općini Suhopolje ili ukoliko su se na isto obvezali potpisivanjem zapisnika o izvansudskoj nagodbi.

IV Osnovni kriterij za dodjelu stipendija:

socijalni status tražitelja stipendije
opći uspjeh iz svih predmeta u prethodnoj godini školovanja.

V Studenti koji se prijavljuju na natječaj dužni su uz zahtjev priložiti:

dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnica ili osobne iskaznice)
uvjerenje o prebivalištu
potvrdu o redovnom upisu na studij
fotokopiju svjedodžbi, ukoliko upisuje I. godinu studija
prijepis ocjena za studente, za II. i više godine studija
potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za proteklu kalendarsku godinu za sve članove zajedničkog kućanstva,
potvrdu visokog učilišta o redovitom školovanju člana obitelji izvan mjesta prebivališta, ukoliko se netko od članova obitelji redovito školuje izvan mjesta prebivališta,
potvrdu Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/staratelja, ukoliko je netko od članova obitelji nezaposlen
izjavu o broju članova kućanstva u obitelji,
presliku presude nadležnog suda o razvodu roditelja i izjavu roditelja da ne žive u izvanbračnoj zajednici, a za umrlog roditelja izvod iz matične knjige umrlih ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj,
presliku izvoda iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja,
potvrdu da je roditelj kandidata poginuli hrvatski branitelj ili stopostotni invalid Domovinskog rata, ukoliko je roditelj kandidata poginuli hrvatski branitelj ili stopostotni invalid Domovinskog rata
potvrdu da je roditelj kandidata hrvatski branitelj ili invalid Domovinskog rata, ukoliko je roditelj kandidata hrvatski branitelj ili invalid Domovinskog rata
pisanu izjavu punoljetnog kandidata odnosno roditelja/staratelja malodobnog studenta da nema odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koji ima obilježja stipendije,
potvrdu o podmirenim svim potraživanjima prema Općini Suhopolje ili potvrdu o potpisanoj izvansudskoj nagodbi

VI Zahtjevi koji nisu potpuni kao što je određeno u natječaju ili ako ne stignu u propisanom roku, neće se razmatrati.

VII Natječaj traje 15 dana od dana objave na Oglasnoj ploči Općine Suhopolje, službenoj stranici Općine Suhopolje: www.suhopolje.hr te putem medija.

VIII Bodovanje kandidata vrši se na temelju Pravilnika o dodjeli stipendija studentima (“Službeni glasnik” Općine Suhopolje broj 09/15 i 07/16).

IX Sa studentom kojem bude dodijeljena stipendija, sklapa se ugovor u kojem se detaljnije uređuju prava i obveze davatelja i primatelja stipendije.

X Zainteresirani studenti mogu podnijeti prijave na natječaj (sa priloženom dokumentacijom) do 14. listopada 2016. godine osobno ili poštom na adresu:

OPĆINA SUHOPOLJE
Teg sv. Terezije 10
33410 Suhopolje

Sa naznakom „natječaj za dodjelu stipendija“

XI Ovaj će se natječaj objaviti na Oglasnoj ploči Općine Suhopolje, službenoj web stranici Općine Suhopolje: www.suhopolje.hr i putem medija.

XII Kandidatima koji ostvare pravo na stipendiju biti će dostavljen poziv na sklapanje ugovora.

KLASA: 604-01/16-01/3
URBROJ: 2189/05-09/25-16-2
Suhopolje, 29. rujan 2016. godine

ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE OPĆINE SUHOPOLJE

VODITELJ

Darko Čurik