Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Općine Suhopolje u 2016. godini

Na temelju članka 12. Odluke o javnim priznanjima Općine Suhopolje („Službeni vjesnik“ broj 5/01. i 5/06 te „Službeni glasnik“ broj 1/10.) Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Suhopolje upućuje

J A V N I P O Z I V za dodjelu javnih priznanja Općine Suhopolje u 2016. godini

I

Upućuje se Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Općine Suhopolje u 2016. godini, ustanovljenih Odlukom o javnim priznanjima Općine Suhopolje („Službeni vjesnik“ broj 5/01. i 5/06. te „Službeni glasnik“ broj 1/10.) kao:

– Počasni građanin Općine Suhopolje
– Zlatna plaketa “Grb Općine Suhopolje”
– Srebrna plaketa “Grb Općine Suhopolje”
– Povelja Općine Suhopolje
– Zahvalnica Općine Suhopolje.

II

Počasnim građaninom Općine Suhopolje može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Općine, njegovih odnosa s drugim Općinama, gradovima u zemlji i inozemstvu te za razvoj Općine ili pojedinih njegovih djelatnosti.
Počasnim građaninom može se proglasiti i državnik ili dužnosnik druge države, član međunarodne organizacije, odnosno organizacije druge države ili njihovih tijela posebno zadužen za razvoj Općine Suhopolje ili Republike Hrvatske u cjelini.

III

Zlatna plaketa “Grb Općine Suhopolje” dodjeljuje se građanima Općine Suhopolje i drugim pravnim osobama koje rade na području Općine Suhopolje, poduzećima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama i drugim pravnim osobama za najviše zasluge u promicanju znanosti, kulture, gospodarstva, prosvjete, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u općini Suhopolje.

IV

Srebrna plaketa “Grb Općine Suhopolje” dodjeljuje se građanima Općine Suhopolje i drugim pravnim osobama koje rade na području Općine Suhopolje, poduzećima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama i drugim pravnim osobama za uzorne uspjehe u radu u protekloj godini u svim oblastima društvenog života u Općini Suhopolje.

V

Povelja Općine Suhopolje dodjeljuje se građanima drugih gradova u zemlji i inozemstvu te prijateljskim Općinama i Gradovima u zemlji i inozemstvu za uspješnu i korisnu suradnju s Općinom Suhopolje.

VI

Zahvalnica Općine Suhopolje dodjeljuje se poduzećima, ustanovama, udrugama građana i drugim pravnim osobama te fizičkim osobama prigodom njihovih obljetnica te drugih državnih i društvenih manifestacija, a za trajniju opću priznatu djelatnost kojom su znatno pridonijeli razvoju općine Suhopolje.

VII

Godišnje se mogu dodijeliti najviše četiri (4) Zlatne plakete “Grb Općine Suhopolje”, najviše četiri (4) Srebrne plakete “Grb Općine Suhopolje”, te neograničen broj povelja i zahvalnica Općine Suhopolje.
VIII

Pisane prijedloge proglašenje počasnog građanina Općine mogu dati:
 načelnik
 1/3 vijećnika Općinskog vijeća
Pisane prijedloge za dodjelu ostalih javnih priznanja podnose ovlašteni predlagači iz članka 14. Odluke o javnim priznanjima Općine Suhopolje („Službeni vjesnik“ broj 5/01. i „Službeni glasnik“ broj 1/10.), odnosno fizičke ili pravne osobe, i to:
 načelnik
 vijećnik Općinskog vijeća
 poduzeća i druge pravne osobe
 tijela mjesne samouprave
 udruge građana.

IX

Prijedlozi se dostavljaju Odboru za dodjelu javnih priznanja na adresu:

OPĆINA SUHOPOLJE
ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
Trg sv. Terezije 10
33410 Suhopolje
sa naznakom: “Prijedlog za dodjelu javnih priznanja”

Rok za dostavu prijedloga je 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva.

X

Prijedlozi moraju sadržavati:

– podatke o podnositelju prijedloga
– životopis fizičke osobe, odnosno podatke o pravnoj osobi za koju se podnosi prijedlog
– iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se fizička ili pravna osoba predlaže za dodjelu javnih priznanja
– odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, kritike, pisanja stručnog ili drugog tiska, natjecateljski rezultati i slično)

Na zahtjev Odbora za dodjelu javnih priznanja predlagač je dužan naknadno dostaviti i druge dopunske podatke i dokumentaciju.
Nepotpuni prijedlozi navedeni pod stavkom 1. ove točke Javnog poziva neće se razmatrati!
XI

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti u Odsjeku za društvene djelatnosti i imovinsko – pravne poslove Općine Suhopolje ili na telefon broj 033/772-057 ili 033/772-054.

KLASA: 061-01/16-01/1
URBROJ: 2189/05-09/25-16-3
Suhopolje, 13. lipanj 2016.

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
OPĆINE SUHOPOLJE