Poziv na JAVNU RASPRAVU o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje

Na temelju članka 94., 95., 96., 97., 98., 99. i 100. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) i Zaključka o utvrđivanju prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje (KLASA: 350-02/16-01/1; URBROJ: 2189/05-02/14-16-82), načelnik Općine Suhopolje, objavljuje

JAVNU RASPRAVU o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje

I.

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje i upućuje na javni uvid.

II.

Javni uvid u prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje počinje dana 07. srpnja 2016. godine, a završava zaključno sa danom 15. srpnjom 2016. godine. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje biti će izložen svaki radni dan u prostorijama vijećnice Općinskog vijeća Općine Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje, u vremenu od 08,00 do 14,00 sati.

III.

Javno izlaganje o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje održat će se 12. srpnja 2016. godine u 10,00 sati u prostoriji vijećnice Općinskog vijeća Općine Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje.

IV.

Primjedbe i prijedlozi na prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje mogu se davati do zaključenja javne rasprave dana 15. srpnja 2016. godine.

V.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu sa člankom 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) je slijedeći:
Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
1. imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje
2. postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
3. daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
4. upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

VI.

Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje.
U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje.
Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisima i/ili dokumentom koji je od utjecaja na III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje.

VII.

Detaljna pojašnjenja u svezi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje mogu se dobiti u Odsjeku za gospodarstvo i komunalne poslove Općine Suhoolje.

Načelnik

Marijan Brlek, v.r.