Poziv na 28. sjednicu Općinskog vijeća

Sjednica Općinskog vijeća će se održati u vijećnici Općinskog vijeća, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje u ponedjeljak 20. lipnja u 17 sati sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje
2. Razmatranje i usvajanje I izmjena i dopuna Proraćuna Općine Suhopolje za 2010.
3. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Suhopolje