JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017.

Na temelju članka 15. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Suhopolje” (KLASA: 601-01/15-10/4; URBROJ: 2189/60-02/01-15-1 od 29. svibnja 2015. godine) Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Suhopolje”, Suhopolje, objavljuje

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017.

Zahtjevi za upis primat će se od 16.05.2016. do 31.05. 2016. godine u prostorijama Dječjeg vrtića “Suhopolje”, Suhopolje, svakog radnog dana u vremenu od 07,00 do 15,00 sati.

Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području Općine Suhopolje za djecu koja navršavaju:

za vrtić (cjelodnevni desetsatni program) – od tri (3) godine života do polaska u školu.

Djeca se upisuju u vrtić uz primjenu odredbi Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveznika korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Suhopolje”, Suhopolje.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama Dječjeg vrtića “Suhopolje”, Suhopolje, Općine Suhopolje ili na web stranici Općine Suhopolje: www.suhopolje.hr.

Uz zahtjev za upis potrebo je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu.
Na upis je potrebno dovesti dijete koje se prvi puta upisuje u vrtić.
Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupinu prvog dana korištenja programa.
Odluka o upisu bit će objavljena na oglasnim pločama vrtića i web stranici nakon 30. lipnja 2016. godine.
Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavještavati.
Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječje vrtića “Suhopolje”, Suhopolje.

Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu:

Dječji vrtić “Suhopolje”, Suhopolje
Kralja Tomislava 28
33410 Suhopolje

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon broj 033/771-454 svakog radnog dana u vremenu od 07,00 do 15,00 sati.

KLASA: 601-01/16-01/53
URBROJ: 2189/60-02/01-16-3
Suhopolje, 12. svibanj 2016.

UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA “SUHOPOLJE”

Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Suhopolje

Predsjednik

Dražen Čimin