Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Dječjem vrtiću “Suhopolje”

KLASA: 112-06/16-05/1
URBROJ: 2189/60-02/01-16-2
Suhopolje, 26. travanj 2016. godine

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Dječjem vrtiću “Suhopolje” za 2016. godinu te članka 23. Statuta Dječjeg vrtića “Suhopolje”, Suhopolje (“Službeni glasnik” broj 9/13, 6/15 i 9/15), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Suhopolje raspisuje

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Dječjem vrtiću “Suhopolje”

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za slijedeće radno mjesto:

1. odgojitelj – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Uvjeti:
1. odgojitelj
VŠS odgojitelj predškolske djece

Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

je u evidenciji nezaposlenih osoba najmanje 30 dana i ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje
nema više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Iznimno, za osobe koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07.), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. tog Zakona.

Na javni poziv se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

S kandidatima/kandidatkinjama koji se prijave na javni poziv i koji udovoljavaju navedenim uvjetima provest će se testiranje.

Lista kandidata/kandidatkinja koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva te mjesto i vrijeme testiranja objaviti će se na web stranici www.suhopolje.hr i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića “Suhopolje” najmanje 5 dana prije održavanja testiranja.

Testiranje se sastoji od pisane i usmene (intervju) provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranih kandidata i Dječjeg vrtića “Suhopolje”, ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u visini definiranoj Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Zavod uključio u stručno osposobljavanje te iznosi 2.400 kn te trošak prijevoza u visini stvarnih troškova prijevoza sredstvima javnog prijevoza, a u maksimalnom iznosu od 1.000,00 kuna (u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz te osobe nisu u mogućnosti dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, za pokrivanje troškova prijevoza mjesečno se isplaćuje iznos od 200,00 kn fiksno, bez dostavljanja dokaza o visini troška javnog prijevoza).

Nakon obavljenog stručnog osposobljavanja, osobe imaju pravo polaganja stručnog ispita. Troškove polaganja stručnog ispita snosit će Dječji vrtić “Suhopolje” (za prvo polaganje ispita).

U prijavi na poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona), naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidati i kandidatkinje dužni su priložiti:

životopis (vlastoručno potpisan)
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice)
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, potvrde ili svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi)
dokaz o radnom stažu (potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), original
uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen/osuđena za kaznena dijela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, original – ne starije od 3 mjeseca.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave Javnog poziva.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvare pravo prednosti kod prijema na stručno osposobljavanje dužan/a je pozvati se na to pravo u prijavi i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu dužan je priložiti dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave s dokazima o ispunjenim uvjetima podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na adresu:

DJEČJI VRTIĆ SUHOPOLJE
Kralja Tomislava 28
33410 Suhopolje

s naznakom „Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Eventualne potrebne dodatne obavijesti vezane uz ovaj poziv mogu se dobiti elektroničkom poštom, na adresi: vrtic.suhopolje@vt.t-com.hr.
Javni poziv objaviti će se na web stranici Općine Suhopolje i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Predsjednik Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Suhopolje

Dražen Čimin