Natječaj za prijam u radni odnos – odgojitelj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 23. stavka 1. točka 6. Statuta Dječjeg vrtića „Suhopolje“ (“Službeni glasnik” broj 9/13), članka 7. stavka 1. točka 1.3. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Suhopolje“ (KLASA: 600-01-98-01-61; URBROJ: 2189/60-98-61 od 22. prosinca 1998.) a sukladno Odluci Upravnog vijeće Dječjeg vrtića „Suhopolje“ o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj (KLASA: 112-03/14-30/2; URBROJ: 2189/60-02/01-14-2) od 20. studenog 2014. godine, raspisuje

N A T J E Č A J za prijam u radni odnos

Radno mjesto: ODGOJITELJ – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom od jedne (1) godine.

UVJETI: Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti preslike slijedećih dokumenata:
1. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi – VŠS (presliku diplome)
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
4. Dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)
5. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
6. Životopis.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Suhopolje, odnosno Općine Suhopolje (www.suhopolje.hr).

Prijave na natječaj s navedenom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za prijem u radni odnos“ na adresu:

Dječji vrtić „Suhopolje“
Kralja Tomislava 28
33410 Suhopolje.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

KLASA: 112-03/14-30/2
URBROJ: 2189/60-02/01-14-2
Suhopolje, 26. studeni 2014.

Upravno vijeće