JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Suhopolje

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), članka 6. stavka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj 57/12 i 120/12) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u općini Suhopolje za 2016. godinu („Službeni glasnik“ broj 1/16) načelnik Općine Suhopolje raspisuje

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Suhopolje

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za slijedeće radno mjesto:

1. referent za administrativne poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Uvjeti:
1. referent za administrativne poslove
SSS ekonomske struke

Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana koje nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Na javni poziv se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

U prijavi na poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona).

Uz prijavu kandidati i kandidatkinje dužni su priložiti:

životopis (vlastoručno potpisan)
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice)
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, potvrde ili svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi)
dokaz o radnom stažu (potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
uvjerenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen/osuđena za kaznena dijela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – original, ne starije od 6 mjeseci.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

S kandidatima/kandidatkinjama koji se prijave na javni poziv i koji udovoljavaju navedenim uvjetima provest će se testiranje.
Lista kandidata/kandidatkinja koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva te mjesto i vrijeme testiranja objaviti će se na web stranici www.suhopolje.hr i na oglasnoj ploči Općine Suhopolje najmanje 5 dana prije održavanja intervjua.
Testiranje se sastoji od pisane i usmene (intervju) provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranih kandidata i Općine Suhopolje, ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na novčanu potporu u iznosu od 2.400,00 kuna i trošak prijevoza, koje isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Nakon obavljenog stručnog osposobljavanja, osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita. Troškove polaganja državnog stručnog ispita snosit će Općina Suhopolje (za prvo polaganje ispita).

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave ovog Javnog poziva na adresu:

OPĆINA SUHOPOLJE
Trg sv. Terezije 10
33410 Suhopolje
s naznakom „Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje“.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvare pravo prednosti kod prijema na stručno osposobljavanje dužan/a je pozvati se na to pravo u prijavi i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu dužan je priložiti dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti na telefon 033/772-057.

Javni poziv objavljuje se na web stranici Općine Suhopolje i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Načelnik

Marijan Brlek

Javni poziv