Javni natječaj za sklapanje ugovora o povjeravanju komunalnih poslova za dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj: 26/03 -pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 ), članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik“ broj: 2/14.) Općina Suhopolje objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA SKLAPANJE UGOVORA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA ZA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE U OPĆINI SUHOPOLJE

1. a) naručitelj: Općina Suhopolje
b) sjedište/adresa: Trg sv. Terezije 10, Suhopolje
c) telefonski broj: 033/772-052,
d) telefax: 033/771-546;
e) e-pošta: racunovodstvo@suhopolje.hr
f) matični broj: 02574756
g) OIB: 56986677718

2. Predmet nabave: deratizacija
– obiteljskih kuća i okućnica,
– višekatni stambeni objekti,
– objekti javne namjene, škole, vrtići,
– javne i zelene površine i deponije smeća.

Poslovi na dezinsekciji provoditi će se prema potrebi.

3. Mjesto izvršenja: Područje Općine Suhopolje

4. Vrijeme na koje se sklapa ugovor: 4 godine od potpisa ugovora

5. Adresa na kojoj se može zatražiti natječajna dokumentacija: Natječajna dokumentacija može se dobiti na adresi naručitelja svakog dana od 8:00 do14:00 sati te ista se nalazi na službenim internet stranicama Općine Suhopolje.

6. Rok za dostavu ponuda: 8 dana od dana objave natječaja.

7. Adresa na koju se šalje ponuda:

Općina Suhopolje
Trg sv. Terezije 10
s naznakom: NE OTVARATI
„JAVNI NATJEČAJ ZA POSLOVE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE U OPĆINI SUHOPOLJE“

8. Jezik na kojem ponuda mora biti sastavljena: hrvatski

9. Otvaranje ponuda: 29. ožujak 2016. godine u 12,00 sati, u prostorijama Općine Suhopolje.

10. Mjerila za odabir ponude: sukladno članku 15. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Suhopolje.

11. Način dokazivanja jamstva: sukladno natječajnoj dokumentaciji.

12. Jamstvo za ozbiljnost ponude: bjanko zadužnica u vrijednosti 10% od predviđene proračunske vrijednosti za deratizaciju za 2016. godinu s rokom važnosti do isteka opcije ponude, ovjerene kod javnog bilježnika.

KLASA: 322-01/16-01/04
URBROJ: 2189/05-09/26-16-3
Suhopolje, 7. ožujak 2016.

Načelnik

Marijan Brlek,v.r.