Proveden postupak strateške procjene na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje

Načelnik Općine Suhopolje donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje (KLASA: 350-02/15-01/1; URBROJ: 2189/05-02/15-15-7, od 12. listopada 2015. godine) prema kojoj je Općina Suhopolje provela postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje.
U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetne izmjene i dopune Prostornog plana uređenja neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Značajke III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Suhopolje prilikom sagledavanja mogućih utjecaja na sastavnice okoliša i eventualni štetni utjecaj su isti ili vrlo slični kao i za postojeći prostorni plan i smatra se da neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš i prirodu.

Slijedom navedenog, nakon dobivenog mišljenja Virovitičko – podravske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša načelnik Općine Suhopolje dana 26. veljače 2016. godine donio je Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu na okoliš za III. izmjene i dopune PPU Općine Suhopolje