Poziv na 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje 22. prosinca 2015.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) i članka 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) sazivam 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje za 22. prosinac 2015. godine (utorak) s početkom u 16,30 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje sa sljedećim dnevnim redom…

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje skraćenih zapisnika sa 23. i 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje
2. Razmatranje i usvajanje V. izmjena i dopuna Proračuna Općine Suhopolje za 2015. godinu
3. Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Suhopolje za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu te kako slijedi:

a) Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini
b) Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini
c) Plana investicija Općine Suhopolje za 2016. godinu
d) Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Suhopolje za 2016. godinu
e) Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti na području Općine Suhopolje za 2016. godinu
f) Programa javnih potreba u sportu Općine Suhopolje za 2016. godinu
g) Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Suhopolje za 2016. godinu
h) Programa javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima društvenih djelatnosti Općine Suhopolje za 2016. godinu
i) Programa javnih potreba u kulturi Općine Suhopolje za 2016. godinu
j) Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2016. godinu
k) Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu

4. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanja Proračuna Općine Suhopolje u 2016. godini
5. Razmatranje i donošenje Programa rada Općinskog vijeća Općine Suhopolje za 2016. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Općinskom vijeću Općine Suhopolje u 2016. godini
7. Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnom redu
8. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izgradnji poduzetničkih zona
9. Razmatranje i donošenje Odluke o smanjenju temeljnog kapitala i izmjeni Ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PLIN VTC d.o.o.
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Suhopolje
11. Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Suhopolje u 2015. godini
12. Razmatranje i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Suhopolje u 2016. godini
13. Razmatranje Godišnjeg izvješća o ostvarenom planu i programu rada Dječjeg vrtića Suhopolje za pedagošku 2014./2015. godinu i donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o ostvarenom planu i programu rada Dječjeg vrtića Suhopolje za pedagošku 2014./2015. godinu
14. Razmatranje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Suhopolje za pedagošku 2015./2016. godinu i donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Suhopolje za pedagošku 2015./2016. godinu

Prijedlozi odluka za 25. OV

Predsjednica

Zorica Hegedušić, dipl.iur.