Natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2015./2016.

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima (“Službeni glasnik” broj 09/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Suhopolje – Odsjek za društvene djelatnosti i imovinsko – pravne poslove raspisuje

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2015./2016.

I Općina Suhopolje u akademskoj godini 2015./2016. dodjeljuje stipendije studentima. Visina i broj stipendija odredit će se stavljanjem u odnos raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Suhopolje i broja studenata koji zadovoljavaju uvjetima iz Pravilnika o dodjeli stipendija studentima.

II Stipendije se dodjeljuju i isplaćuju za period 01. listopad 2015. do 31. srpnja 2016. godine za studente.

III Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti:

– koji su državljani Republike Hrvatske
– koji imaju status redovitog studenta izvan područja Virovitičko – podravske županije
– koji imaju prebivalište na području Općine Suhopolje
– koji ne primaju stipendiju po nekoj drugoj osnovi
– kojima su roditelj ¡/staratelj i odnosno nosioci kućanstva podmirili sva potraživanja prema Općini Suhopolje na dan raspisivanja natječaja

IV Osnovni kriterij za dodjelu stipendija:

– socijalni status tražitelja stipendije
– opći uspjeh iz svih predmeta u prethodnoj godini školovanja.

V Studenti koji se prijavljuju na natječaj dužni su uz zahtjev priložiti:

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
– presliku osobne iskaznice
– potvrdu o redovnom upisu na studij
– fotokopiju svjedodžbi
– prijepis ocjena za studente
– potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za proteklu kalendarsku godinu za sve članove zajedničkog kućanstva,
– potvrdu o posljednjem isplaćenom dohotku svih članova obitelji
– potvrdu visokog učilišta o redovitom školovanju člana obitelji izvan mjesta prebivališta,
– potvrdu Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti roditeIja/starateIja
– izjavu o broju članova kućanstva u obitelji
– presliku presude nadležnog suda o razvodu roditelja i izjavom roditelja da ne žive u izvanbračnoj zajednici, a za umrlog roditelja izvodom iz matične knjige umrlih ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj
– presliku izvoda iz. matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez. oba roditelja, potvrdu da je roditelj kandidata poginuli hrvatski branitelj ili stopostotni invalid Domovinskog rata,
– potvrdu daje roditelj kandidata hrvatski branitelj ili invalid Domovinskog rata,
– izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili potporu po nekoj drugoj osnovi – potvrdu o podmirenim svim potraživanjima prema Općini Suhopolje na dan raspisivanja natječaja

VI Zahtjevi koji nisu potpuni kao sto je određeno u natječaju ili ako ne stignu u propisanom roku, neće se razmatrati.

VII Natječaj traje 15 dana od dana objave na Oglasnoj ploči Općine Suhopolje, službenoj stranici Općine Suhopolje: www.suhopolie.hr te putem medija.

VIII Bodovanje kandidata vrši se na temelju Pravilnika o dodjeli stipendija studentima.

IX Sa studentom kojem bude dodijeljena stipendija, sklapa se ugovor u kojem se detaljnije uređuju prava i obveze davatelja i primatelja stipendije.

X Zainteresirani studenti mogu podnijeti prijave na natječaj (sa priloženom dokumentacijom) do 07. prosinca 2015. godine osobno ili poštom na adresu:

OPĆINA SUHOPOLJE
Teg sv. Terezije 10
33410 Suhopolje
Sa naznakom „natječaj za dodjelu stipendija4′

XI Ovaj će se natječaj objaviti na Oglasnoj ploči Općine Suhopolje, službenoj web stranici Općine Suhopolje: wwvv.suhopolie.hr i putem medija.

XII Kandidatima koji ostvare pravo na stipendiju biti će dostavljen poziv na sklapanje ugovora.

KLASA: 604-01/15-01/1

URBROJ: 2189/05-09/25-15-2

Suhopolje, 20. studeni 2015. godine

ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE OPĆINE SUHOPOLJE