JAVNI POZIV za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Suhopolje

KLASA: 112-06/15-05/2
URBROJ: 2189/05-09/14-15-1
Suhopolje, 23. studeni 2015.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11), članka 6. stavka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj 57/12 i 120/12) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Suhopolje za 2015. godinu („Službeni glasnik“ broj 3/15) od 09. ožujka 2015. godine, načelnik Općine Suhopolje raspisuje

JAVNI POZIV za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Suhopolje

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za slijedeće radno mjesto:

1. viši referent za računovodstvo – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Uvjeti:

1. viši referent za računovodstvo, stručni prvostupnik ekonomske struke

Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

je u evidenciji nezaposlenih osoba najmanje 30 dana i ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje
nema više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Iznimno, za osobe koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07.), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. tog Zakona.

Na javni poziv se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

S kandidatima/kandidatkinjama koji se prijave na javni poziv i koji udovoljavaju navedenim uvjetima provest će se testiranje. Lista kandidata/kandidatkinja koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva te mjesto i vrijeme testiranja objaviti će se na web stranici www.suhopolje.hr i na oglasnoj ploči Općine Suhopolje najmanje 5 dana prije održavanja intervjua. Testiranje se sastoji od pisane i usmene (intervju) provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranih kandidata i Općine Suhopolje, ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Polaznik/ca ima pravo na novčanu pomoć u visini definiranoj Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Zavod uključio u stručno osposobljavanje te iznosi 2.400,00 kn te trošak prijevoza u visini stvarnih troškova prijevoza sredstvima javnog prijevoza, a u maksimalnom iznosu od 1.000,00 kuna (u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz te osobe nisu u mogućnosti dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, za pokrivanje troškova prijevoza mjesečno se isplaćuje iznos od 200,00 kuna fiksno, bez dostavljanja dokaza o visini troška javnog prijevoza).

Nakon obavljenog stručnog osposobljavanja, polaznik/ca ima pravo polaganja državnog stručnog ispita. Troškove polaganja državnog stručnog ispita snosit će Općina Suhopolje (za prvo polaganje ispita).

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona), naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidati i kandidatkinje dužni su priložiti:

1. životopis (vlastoručno potpisan)
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice)
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, potvrde ili svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi)
4. dokaz o radnom stažu (potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
5. uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen/osuđena za kaznena dijela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – ne starije od 6 mjeseci.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave Javnog poziva.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvare pravo prednosti kod prijema na stručno osposobljavanje dužan/a je pozvati se na to pravo u prijavi i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu dužan je priložiti dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave s dokazima o ispunjenim uvjetima podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na adresu:

OPĆINA SUHOPOLJE
Trg sv. Terezije 10
33410 Suhopolje

s naznakom „Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Eventualne potrebne dodatne obavijesti vezane uz ovaj poziv mogu se dobiti elektroničkom poštom, na adresi: opcina-suhopolje@vt.t-com.hr. Javni poziv objaviti će se na web stranici Općine Suhopolje i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Načelnik

Marijan Brlek