Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš…

Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 21. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 64/08), načelnik Općine Suhopolje, dana 28. rujna 2015. godine donio je

O D L U K U o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta III izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje

I.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta III izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje.
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta III izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje provodi Općina Suhopolje u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko – podravske županije.

II.

Osnovni razlozi za izradu i donošenje III izmjena i dopuna Plana su sljedeći:
usklađivanje prostornog plana sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.), te drugim propisima
usklađivanje prostornog plana sa Prostornim planom Virovitičko – podravske županije
promjena predviđene lokacije za reciklažno dvorište
stvaranje uvjeta za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje komunalne infrastrukture u građevinskim područjima naselja
označavanje nerazvrstanih cesta
dopuna i ažuriranje infrastrukturnih sustava.
proširenje i korekcija građevinskih područja naselja
ažuriranje i određivanje prostora za razvoj unutar građevinskih područja naselja, sukladno zakonskoj regulativi.

III.

Nositelja izrade III Izmjena i dopuna Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Suhopolje, dok se koordinacija izrade povjerava Zavodu za prostorno uređenje Virovitičko – podravske županije.
Izrađivač III Izmjena i dopuna Plana je Vtc-projekt d.o.o. Virovitica.
Cilj i programsko polazište je stvaranje planske osnove za razvoj površina gospodarske namjene, stvaranje uvjeta za kvalitetniji razvoj komunalne infrastrukture, te usklađivanje sa Zakonom.

IV.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš i odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg se III Izmjene i dopune Plana donose i to redoslijedom provedbe kako je utvrđeno u Prilogu I. ove Odluke.
V.

Mišljenje da li je na Nacrt III izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti plana na ekološku mrežu u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže obavit će se prema Zakonu o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/13) i provest će se u okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene.

VI.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovati će tijela i osobe koje su navedene u Prilogu II. Ove Odluke.

VII.

Općina Suhopolje dužna je informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Suhopolje.

KLASA: 350-02/15-01/1
URBROJ: 2189/05-02/15-15-3
Suhopolje, 29. rujan 2015. godine

NAČELNIK
OPĆINE SUHOPOLJE

Marijan Brlek

Prilog I. Redoslijed radnji u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

1. Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene
2. Prikupljanje i razmatranje pristiglih mišljenja
3. Nacrt Odluke o potrebi strateške procjene (DA ili NE)
4. Zahtjev za davanje mišljenja o postupku ocjene
5. Mišljenje o postupku ocjene
6. Odluka – potrebna je strateška procjena ili Odluka – nije potrebna strateška procjena
7. Informiranje javnosti

Prilog II. Popis tijela i osobe koje sudjeluju u postupku ocjene o potrebi strateške procjene

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Požegi
3. Ministarstvo poljoprivrede
4. Zavod za prostorno uređenje Virovitičko – podravske županije
5. Virovitičko – podravska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša
6. Hrvatske vode, VGO Osijek
7. Uprava za ceste Virovitičko – podravske županije
8. Virovitičko – podravska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i poljoprivredu
9. Susjedne jedinice lokalne samouprave
10. druga zainteresirana tijela i osobe