Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lok. dozvole – izgradnja pješačke staze u naselju Borova

KLASA: UP/I-350-05/13-01/138
URBROJ: 2189/1-08/2-15-4

Virovitica, 30. rujna 2015. godine

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

OpćinA Suhopolje, Trg svete Terezije 10, Suhopolje

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za oređivanje zahvata u prostoru za izgradnju pješačke staze u naselju Borova, na zemljištu k. č. 3582, 3456/1, 3457/1, 3571/1, 3583, 3570/1, 3569, 1460, 3560, 3559, 3558, 3585 u k. o. Borova u naselju Borova.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12. listopada 2015. godine od 8 do 9 sati na lokaciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije, HR-33000 Virovitica, Trg. Lj. Patačića 1, prizemlje, soba broj 12.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V. Stranka u smislu stavka 1. članka 111. Zakona o prostornom uređenju i gradnji je investitor / jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi nekretnina, vlasnik nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini.

POMOĆNICA PROČELNIKA
Iva Šarić Srzić, dipl. ing. građ.