Proglašena elementarna nepogoda za područje Općine Suhopolje uzrokovana sušom

Na temelju Odluke Župana Virovitičko-podravske županije KLASA: 920-11/15-01/04, URBROJ: 2189/1-03/5-15-17 od 19. kolovoza 2015. godine Povjerenstvo za procjenu štete od elementarne nepogode na području općine Suhopolje donosi slijedeću OBAVIJEST

Proglašena je elementarna nepogoda za područje Općine Suhopolje uzrokovana sušom tijekom mjeseca srpnja i kolovoza te je došlo do nastanka šteta na svim poljoprivrednim kulturama (ratarskim, povrtlarskim, industrijskim) i trajnim nasadima.

Fizičke i pravne osobe štetu prijavljuju u Općini Suhopolje od 800 do 1400 sati uz predočenje posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka iz kojeg je vidljiv broj katastarske čestice, obrasca LIST B za 2015. izdanog od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kartica OPG-a, broj žiro-računa otvoren u banci i kopiju osobne iskaznice.

Osobe koje su zemlju dale na korištenje poljoprivrednim zadrugama obavezno se trebaju javiti svojim zadrugama radi dogovora o nositelju prijave štete.

Prijaviti se mogu gore navedena oštećena dobra na cijelom području Općine Suhopolje, zaključno sa 31. 08. 2015. godine do 14:00 sati.

Predsjednik povjerenstva:

Mikulčić Željko,v.r.