Javni natječaj: poslovi održavanja groblja i krematorija na području općine Suhopolje

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”broj: 26/03. -pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09. i 49/11., 84/11., 90/11. 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.) i članka 3. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik“ broj: 2/14.) Općina Suhopolje objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE POSLOVA ODRŽAVANJA GROBLJA I KREMATORIJA NA PODRUČJU OPĆINE SUHOPOLJE ZA PERIOD 2015. – 2019. GODINU

1. Osnovni podaci:
a) naručitelj: Općina Suhopolje
b) sjedište/adresa: Trg sv. Terezije 10, Suhopolje
c) telefonski broj: 033/771-433,
d) telefax: 033/771-546;
e) e-pošta: opcina-suhopolje@vt.t-com.hr
f) matični broj: 02574756
g) OIB: 56986677718

2. Predmet nabave: održavanje groblja i krematorija na području Općine Suhopolje za period 2015. – 2019. godinu

3. Mjesto izvršenja: Područje Općine Suhopolje

4. Vrijeme na koje se sklapa ugovor: 4 godine od potpisa ugovora

5. Adresa na kojoj se može zatražiti natječajna dokumentacija: Natječajna dokumentacija može se dobiti na adresi naručitelja svakog dana od 7,00 do14,00 sati.

6. Rok za dostavu ponuda: 8 dana od dana objave natječaja.

7. Adresa na koju se šalje ponuda:
Općina Suhopolje
Trg sv. Terezije 10
33410 SUHOPOLJE
s naznakom:
-„JAVNI NATJEČAJ ZA ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA NA PODRUČJU OPĆINE SUHOPOLJE
ZA PERIOD 2015.- 2019. GODINU“ – NE OTVARATI

8. Jezik na kojem ponuda mora biti sastavljena: hrvatski

9. Otvaranje ponuda: 4. rujna 2015. godine, u 12,00 sati.

10. Mjerila za odabir ponude: sukladno članku 15. Odluke o komunalnim djelatnostima općine Suhopolje.

11. Način dokazivanja jamstva: sukladno natječajnoj dokumentaciji.

12. Jamstvo za ozbiljnost ponude: bjanko zadužnica u vrijednosti 10% od predviđene proračunske vrijednosti za održavanje groblja i krematorija na području Općine Suhopolje za 2015. godinu s rokom važnosti do isteka opcije ponude, ovjerene kod javnog bilježnika.

Načelnik

Marijan Brlek

Troškovnik

Dokumentacija

Obrasci