Poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje u Općini Suhopolje

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), članka 6. stavka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj 57/12 i 120/12) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u općini Suhopolje za 2015. godinu („Službeni glasnik“ broj 1/15) načelnik Općine Suhopolje raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Suhopolje

Kandidati/kandidatkinje koji ostvare pravo prednosti kod prijema na stručno osposobljavanje dužan/a je pozvati se na to pravo u prijavi i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu dužan je priložiti dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti na telefon 033/772-057. Javni poziv objavljuje se na web stranici Općine Suhopolje i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Javni poziv – stručno osposobljavanje

Scan1

Scan10001

Scan10002