Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja: Dobava kamena tucanika

Temeljem članka 5. Naputka o provedbi postupka bagatelne nabave u Općini Suhopolje, dana 2. ožujak 2015. godine daje se

O b a v i j e s t

O odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku bagatelne nabave za predmet nabave: dobava kamena tucanika za potrebe općine suhopolje

Temeljem članka 3. Naputka načelnika KLASA: 406-01/14-10/1, URBROJ: 2189/05-02/14-14-1 od 13. siječnja 2014. godine, Odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku bagatelne nabave KLASA: 340-03/15-01/3,URBROJ: 2189/05-02/14-15-1 od 20. veljače 2015. godine, ovlašteni predstavnici su 20. ožujka 2015. godine objavili Poziv na prikupljanje ponuda.

obavijest